กิจกรรมรพ.อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 12 ธันวาคม 2561
       วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยนายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ พร้อมด้วยฝ่ายเวชกรรมสังคม,
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, สำนักงานสาธารณ…
วันที่: 12 ธันวาคม 2561
       วันที่ 12 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข
ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อ
โรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยามาสู่คน …
วันที่: 10 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครภูเก็ต, อาสาสมัครสมัครสาธารณสุขร่วมน้ำใจ และอาสาสมัครสมัครสาธารณสุข
ชุมชนสะพานร่วมพูนผล1,2 ลงพื้นที่…
วันที่: 7 ธันวาคม 2561
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยทันตแพทย์หญิงสลิลทิพย์ กาญจนการุณและฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ให้กับนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวก…
วันที่: 6 ธันวาคม 2561
       เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข เข้าร่วมโครงการรู้ทันเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2561 Know Your Status : ตรวจเร็ว รักษ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131