ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2561
              เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ลงพื้น…
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2561
                   เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล นายแพทย์เวชปฎิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว นักกายภาพบำบัด เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ประชาสัมพ…
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561
       …
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561
       เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ในโครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เ…
วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2561
                     นายเสถียร  แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้พนักงานสถานบริการในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ซึ่งจัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมสุ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131