ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2562
       การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ ปีละ 1 ครั้ง สามารถยื่นเปลี่ยนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562  ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เป็นสถานพยาบาลหลักได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562
สิทธิพิเศษ
    - ห้องพักคู่พิเศษ โดยไม่ม…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้เข้าร่วมการคัดเลือกศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพและการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ ประจำปี 2561 ระดับเขต ประเภทโรงพยาบาลที่มีขนาดเตียงไม่เกิน 150 เตียง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมนิภาการ์เ…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” (รถบัสเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต) เพื่อจัดหาโลหิตสำรองไว้ใช้…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ ซอยวานิช 1 หมู่ 7 ต.รัษฎา  นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ตาม “โครงการพัฒนา…
วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2562
       เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดฝึกซ้อมแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ซึ่งเป็นการจัดฝึกซ้อมเสมือนจริงโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้บุคลากรได้รับการฝึกฝนการรับสถานการณ์อุ…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131