ข่าวสารและกิจกรรม
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่: 21 มีนาคม 2562
       วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 3 รพ.อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการ แผนงานและการประเมินผล และนพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโ…
วันที่: 15 มีนาคม 2562
       วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ร่วมต้อนรับคณะนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและร่วมฟังบรรยายของงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปประ…
วันที่: 13 มีนาคม 2562
       วันที่ 12 มีนาคม 2562 ที่ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใ…
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2562
      
ตามที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ดำเนินงานโครงการ ๙ ย่างเพื่อสร้างลูก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสาร การให้บริการความรู้แก่พ่อแม่ ผู้ปกครองใน…
วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2562
       วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ฝ่ายเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ลงพื้นที่สำรวจลูกน้ำยุงลายเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก การหยอดทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลายและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพื่อระวังป้องกันและคว…
 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131