สมัครสิทธิเบิกจ่ายตรงกับ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


       ผู้มีสิทธิ

ผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล คือ ผู้ป่วยที่มีสถานะเป็น  • ข้าราชการ


  • ลูกจ้างประจำ


  • ผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ ที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการ รักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล


  • รวมบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวข้างต้น (บิดา มารดา คู่สมรสและบุตร ๓ คน)

    ทั้งนี้ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานองค์กรภาครัฐอื่นๆ


เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบจ่ายตรง สำหรับผู้ป่วยนอก

๑. บัตรประจำตัวประชาชน

๒. บัตรประจำตัวผู้ป่วย(กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลติดต่อขอลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ได้ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ทุกวันราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น.

๓. สำหรับครอบครัวของผู้มีสิทธิ์ที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า ๑๕ ปี ใช้สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน แทนบัตรประจำตัวประชาชนขั้นตอนการนัดหมายลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือ

๑. ติดต่อหน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียน ชั้น ๑ แจ้งความประสงค์ของท่านในการเข้าร่วมระบบเบิกจ่ายตรง พร้อมยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและบัตรโรงพยาบาล  กรณีติดต่อนัดหมายทางโทรศัพท์หมายเลข 076-3588888  แจ้งเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อ-สกุล ต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนกำหนดการนัดหมาย

๒. เจ้าหน้าที่พบชื่อในฐานข้อมูลถูกต้อง พิมพ์บัตรนัดให้ผู้ป่วยทราบกรณีนัดหมายทางโทรศัพท์

๓. ผู้ป่วยรับบัตรนัดเก็บไว้แสดงในวันนัดสแกนลายนิ้วมือกรณีมานัดหมายด้วยตนเอง สำหรับผู้ป่วยที่นัดหมายทางโทรศัพท์ควรจดบันทึกข้อมูลการนัดไว้ใช้อ้างอิงในวันมาลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือขั้นตอนการลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯ

๑. ผู้ป่วยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน/สูติบัตร/ทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวผู้ป่วย พร้อมบัตรนัด ลงทะเบียนให้กับเจ้าหน้าที่ช่องหมายเลข ๑ หน่วยลงทะเบียน งานเวชระเบียนในวันและเวลาที่ได้นัดหมายไว้

๒. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิจากฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพ  • พบชื่อ เจ้าหน้าที่พิมพ์ใบสมัคร


  • ไม่พบชื่อ ผู้ป่วยต้องกลับไปติดต่อนายทะเบียนของส่วนราชการที่ตนสังกัดอยู่เพื่อปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง/กรุงเทพ หลังจากมีชื่อในฐานข้อมูลฯแล้ว จึงจะทำการนัดหมายลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้


๓. เจ้าหน้าที่เรียกชื่อผู้ป่วยใบสมัคร เพื่อกรอกข้อมูล วัน/เดือน/ปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์ พร้อมลงลายมือชื่อผู้สมัคร และผู้รับยาแทน(ถ้ามี) ลงในใบสมัคร

๔. ผู้ป่วยคืนใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงในระบบ ก่อนเรียกชื่อผู้ป่วย  เพื่อ สแกนลายนิ้วมือให้ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน(ถ้ามี)

๕. ผู้ป่วยและผู้รับยาแทน(ถ้ามี)สแกนลายนิ้วมือ

๖. ผู้ป่วยรับบัตรแสดงสิทธิจากเจ้าหน้าที่พร้อมรับฟังคำแนะนำการใช้บัตรแสดงสิทธิจากเจ้าหน้าที่

๗. ผู้ป่วยสามารถใช้ระบบจ่ายตรงได้หลังจากลงทะเบียนสแกนลายนิ้วมือแล้วประมาณ ๑๕ วันข้อควรทราบ

๑. ผู้มีสิทธิสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอกได้มากกว่า ๑ โรงพยาบาลโดยไม่จำกัดโรงพยาบาลที่จะสมัคร

๒. การตรวจสุขภาพประจำปี ไม่สามารถใช้สิทธิโครงการเบิกจ่ายตรงได้ ต้องนำใบเสร็จไปวางเบิกที่ต้นสังกัด

๓. ข้าราชการที่ไปทำงาน Part-time ทำให้มีสิทธิประกันสังคมด้วย จะเกิดสิทธิซ้ำซ้อน ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเบิกจ่ายตรงฯได้ ส่วนบุคคลในครอบครัวยังสามารถใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการได้โดยไม่ถูกระงับสิทธิ

๔. กรณีผู้ป่วยในที่มีฐานข้อมูลสมบูรณ์แล้ว ผู้มีสิทธิ์ไม่ต้องขอหนังสือรับรองจากต้นสังกัด 

 
©2555, โรงพยาบาลองค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดภูเก็ต
18, 20 ถ.อนุภาษภูเก็ตการ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์: 076 358888 โทรสาร: 076 354817 สายด่วน: 1131