กิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
IMG_4908

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรม

โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นสถานที่ซึ่งให้บริการรักษาพยาบาลแก่ผู้รับบริการของชาวจังหวัดภูเก็ต จังหวัดใกล้เคียง รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยยึดหลัก “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว” เป็นปณิธานในการให้บริการ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 52 ตารางวา เปิดให้บริการในปี พ.ศ.2554 และจะครบรอบ 10 ปี ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ด้วยความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและสภาพพื้นที่ ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันนี้เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสถานที่ทำงาน เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะอาด สวยงาม เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับความสะดวกสบาย และเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

ภาพกิจกรรม