วันที่ 16 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2562 โดยมี นพ.ศิริชัย ศิลปอาชา ผู้ประสานงานโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต รวมถึงทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ณ บริเวณหน้าห้องตรวจโรคทั่วไป ชั้น G  

วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็น “วันล้างมือโลก” หรือ Global Hand Washing Day โดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาต(UN) เพื่อเป็นการรณรงค์ และกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญของการล้างมือ

ทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก ปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการ ได้รู้วิธีการล้างมือที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอนามัยการล้างมือที่ถูกต้องจนเกิดเป็นนิสัยรักสุขภาพ ซึ่งเป็นการป้องกันเชื้อโรคที่สำคัญได้อีกทางหนึ่ง การแนะนำการล้างมือให้ถูกวิธีเป็นประจำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพราะในแต่ละวันมือของเราต้องสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ มากมายที่เต็มไปด้วยเชื้อโรค และลดความเสี่ยงการเป็นโรคติดเชื้อต่างๆได้

ภาพกิจกรรม