วันที่ 17 มกราคม 2562 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข ร่วมกับกองช่าง อบจ.ภูเก็ต, ผู้นำชุมชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยามาสู่คน ณ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ภาพกิจกรรม