กองสาธารณสุข โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม “ของขวัญพาเพลิน” ตามโครงการสานสัมพันธ์ สามัคคี เพิ่มมิตรไมตรีในองค์กร

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ.2567 กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรม “ของขวัญพาเพลิน” ตามโครงการสานสัมพันธ์ สามัคคี เพิ่มมิตรไมตรีในองค์กร เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความรักสามัคคีและลดความตึงเครียดจากการทำงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต