นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

     โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลรวมทั้งสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และท่านในฐานนะผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อชี้แจงวิธีการและลักษณะที่โรงพยาบาลใช้สำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึี่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
     โรงพยาบาลเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับโรงพยาบาลโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากโรงพยาบาลผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดของโรงพยาบาล เช่น การนัดหมายแพทย์ การลงทะเบียนแบบออนไลน์ การสมัครรับจดหมายข่าว รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วยที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของทางโรงพยาบาล
      นอกจากนั้นโรงพยาบาลอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน โรงพยาบาลหรือบริษัทในเครือข่ายของโรงพยาบาล ซึ่งรวมถึงตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐ ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด
2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม
     ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม ดังต่อไปนี้
     2.1 ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิด หนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
     2.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
     2.3 ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทยื ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก และบริการเสริมอื่นๆ
     2.4 ข้อมูลการสมัครรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมสัมมนา, ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
     2.5 ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
     2.6 ข้อมูลจาการเข้าใช้เว็บไซต์ของโรงพยาบาล เช่น IP Address, Cookies, นัดหมายแพทย์ออนไลน์
     2.7 ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
     2.8 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
     2.9 ข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นหรือข้อเสนอแนะ และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
     โรงพยาบาลเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือโดยประการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของโรงพยาบาลสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
     3.1 วัตถุประสงค์เกี่ยวกับการให้บริการทางการแพทย์ ได้แก่
          – จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาล และการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์
          – นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
          – การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลในเครือข่าย และสถานพยาบาลอื่น ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น
          – การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
          – ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากโรงพยาบาล
          – วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
          – รักษาความปลอดถัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
          – ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
          – ปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
          – วัตถุประสงค์อื่นๆ ที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว
     3.2 วัตถุประงค์เกี่ยวกับการตลาดของโรงพยาบาล ซึ่งทางโรงพยาบาลจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ภายหลังจากที่ได้รับความยินยอมจากท่านแล้วเท่านั้น ได้แก่
          – อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่สมาชิกโปรแกรมชีววัฒนะของโรงพยาบาล
          – วัตถุประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
          – สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
          -เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของโรงพยาบาล เช่น ปัญหาการใช้บริการ การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูยหายใด
4. บุคคล/หน่วยงานที่ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผย
     4.1 โรงพยาบาลในเครือข่าย บริษัทในเครือข่ายธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
     4.2 ตัวแทนผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่โรงพยาบาลหรือดำเนินการใดๆ ในฐานนะตัวแทนของโรงพยาบาล เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
     4.3 หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น
     4.4 ธนาคารและผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
     4.5 เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
     4.6 หน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและหน่วยงานศุลกากร
     4.7 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้
5. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
     5.1 โรงพยาบาลจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้สำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวมรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ
     5.2 โรงพยาบาลจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาโดยคำนึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วโรงพยาบาลจะดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามกระบวนการและภายในกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามนโยบายของโรงพยาบาล
6. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
     ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อโรงพยาบาล/เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาล ตามรายละเอียดการติดต่อใน ข้อ 8. เพื่อยื่นคำร้องใช้สิทธิของท่านดังต่อไปนี้
     6.1 ท่านมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลของท่านที่โรงพยาบาลเก็บรักษาไว้ รวมถึงขอรับสำเนาข้อมูลและขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับโรงพยาบาลไปยังผุ้ควบคุมข้อมูลรายอื่นหรือตัวท่านเอง
     6.2 ท่านมีสิทธิคัดค้าน หรือระงับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้
     6.3 ท่านมีสิทะิขอให้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ และอาจขอให้ลบ หรือทำลาย หรือเปิดเผยแหล่งที่มาของข้อมูลของท่านในกรณีที่ไม่ได้ให้ความยินยอมได้
     6.4 ในกรณีทีท่านพบว่าโรงพยาบาลใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่าน ไม่เป็นไปตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้หรือไม่เป็นไปตามกฎ ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้
     6.5 ท่านมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านได้ให้ความยินยอมได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับโรงพยาบาล เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือโดยสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
     อย่างไรก็ตาม การที่ท่านได้เพิกถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใด อาจส่งผลให้โรงพยาบาลมีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการให้บริการตามความประสงค์ของท่านได้ และท่านอาจขาดความสะดวกในการได้รับบริการจากโรงพยาบาล
7. มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
     โรงพยาบาลจะใช้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูบส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของโรงพยาบาลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึงการใช้ การแก้ไข การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยโดยไม่มีสิทธิ หรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
8. ช่องทางการติดต่อ
     หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของโรงพยาบาลได้ ตามช่องทางดังต่อไปนี้
     โทรศัพท์ :  +66 (0) 7635 8888
     หรือส่งไปรษณีย์มาที่
     เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
     18, 20 ถนนอนุภาษภูเก็ตการ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
9.การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
     โรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยทางโรงพยาบาลจะแจ้งหใ้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ด้วยช่องทางที่เหมาะสม
นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564