คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต และคณะผู้บริหาร รพ.อบจ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับแก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงใหม่ ในการศึกษาดูงานและรับฟังคำบรรยาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางกัลย์ณภัส วีรวัฒนโยธิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นายแพทย์พัลลพ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ รพ.อบจ.ภูเก็ต คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดทำระบบสุขภาพชุมชนเมือง (Health System Of The Urbanizing Communities) เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถเพิ่มศักยภาพของผู้นำในองค์กร การบริหารจัดการท้องถิ่น สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของการบริหารนโยบาย การจัดบริการสาธารณะต่างๆ ที่สอดคล้องในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ อาคาร 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต