งานส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

     การส่งเสริมสุขภาพทุกลุ่มอายุ การป้องกันโรคทั้งเชิงรุกและเชิงรับ การดูแลรักษาพยาบาลขั้นต้น การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย / คนพิการ หรือบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันโรคติดต่อการออกหน่วยการคัดกรองสุขภาพให้กับนักเรียนและประชาชนกลุ่มเสี่ยงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน เป็นต้น
Screenshot_20240119_153329

อัลบั้ม