นายก อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมการดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต.ให้แก่ อบจ.ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่ (กสพ.)                    ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ (พ.ศ.2566 – 2570) โดยมีนายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์              รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร ปลัด อบจ.ภูเก็ต นางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการ  กองสาธารณสุข ผู้อำนวยการ สอน. รพ.สต.สังกัด อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ อบจ.ภูเก็ต ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบให้ อบจ.ภูเก็ต รับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับการถ่ายโอนภารกิจฯ    ในจังหวัดภูเก็ต ครบทั้ง 21 แห่ง เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566 จึงได้มีการประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการหลังการถ่ายโอนภารกิจ สอน. และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ.ภูเก็ต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด