บริการทางการแพทย์

บริการสาธารณสุขทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันความเจ็บป่วย การวินิจฉัยโรคโดยมีภารกิจในด้านการรักษาพยาบาลสิ้นสุดที่การรักษาผู้ป่วยใน รักษาโรคพื้นฐานทั่วไป และขยายขอบเขตการรักษาพยาบาลโรคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยมีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ได้แก่ สูติศาสตร์-นารีเวชวิทยา, ศัลยศาสตร์, อายุรศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์, ออร์โธปิดิกส์, วิสัญญีวิทยา และแพทย์เฉพาะทางสาขารอง เช่น รังสีวิทยา, จักษุวิทยา, โสต ศอ นาสิก เป็นต้น รวมทั้งด้าน ทันตกรรม อีกด้วย