บุคลากรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19
IMG_7022
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต บริเวณลานฟ้าขาว จุดที่ใช้ฉีดวัคซีนโควิด-19 นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีนในล๊อตแรก จำนวน 4,000 โดส สำหรับการฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวน 2,000 คน โดยเน้นไปที่บุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เป็นด่านหน้า ซึ่งเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยง กลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่มีโรคประจำตัว กลุ่มประชาชนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยว สัมผัสกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
สำหรับขั้นตอนการรับวัคซีนโควิด-19 ประกอบด้วยขั้นตอนลงทะเบียน ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต คัดกรอง ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง ลงนามในใบยินยอมรับวัคซีน, รอฉีดวัคซีน, ฉีดวัคซีน, พักสังเกตอาการ 30 นาที สแกนไลน์แอปฯ “หมอพร้อม” และตรวจสอบก่อนกลับรับเอกสารการปฏิบัติตัวหลังฉีดวัคซีน

ภาพกิจกรรม