บุคลากรทางการแพทย์

Phanlop
นายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์

หัวหน้ากลุ่มการแพทย์ / เวชศาสตร์ครอบครัว

Sirichai
นายแพทย์ศิริชัย ศิลปอาชา

ศัลยแพทย์ทางเดินปัสสาวะ

Ketsara
แพทย์หญิงเกสรา ขอพันเลิศ

เวชปฏิบัติทั่วไป

ORAWAN
แพทย์หญิงอรวรรณ ตันติสุข

เวชปฏิบัติทั่วไป

Napannop
นายแพทย์นพรรณพ แววสัมพันธ์

เวชปฏิบัติทั่วไป

Archan
นายแพทย์อาซาน วิริยะภาพ

เวชปฎิบัติทั่วไป

Jirawat
นายแพทย์จิรวัฒน์ โชคสวัสดิ์

เวชปฎิบัติทั่วไป

Punthiya
แพทย์หญิงพันธิยา ปัญญาคำ

อายุรกรรม

jirayu
แพทย์หญิงจิรายุ พุทธให้

อายุรกรรม

Wuttipong
นายแพทย์วุฒิพงศ์ เชาว์ชูเวช

อายุรกรรม

Patchriya
แพทย์หญิงพัชริยา ธัญประสาท

รังสีวิทยา

Buddha
แพทย์หญิงบุดดา บุดดาจิตธรรม

จักษุวิทยา

Niphat
นายแพทย์นิพัทธ มั่นคงพิทักษ์กุล

กุมารเวชกรรม

Kitti
นายแพทย์กิตติ ปรมัตถผล

เวชศาสตร์ป้องกัน

Wanpansa
แพทย์หญิงวันพรรษา อัศวรัตน์

เวชศาสตร์ป้องกัน

doctor
นายแพทย์ธวัชชัย อาณาประโยชน์

วิสัญญีวิทยา / เวชบำบัดวิกฤต

doctor
นายแพทย์ญาณินทร์ ฉัตรวิวัฒน์

โสต ศอ นาสิก

Wanchai
นายแพทย์วันชัย นพนาคีพงษ์

สูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา

Pravit
นายแพทย์ประวิทย์ วนากุล

ศัลยกรรม

Somnuk
นายแพทย์สมนึก เชื้อทอง

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Kittiphat
นายแพทย์กิตติพัฐ ลิ่มวรวิวัฒน์

ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Worawit
นายแพทย์วรวิทย์ ประโยชน์ไพบูลย์

กุมารแพทย์

Amornrat
ทันตแพทย์หญิงอมรรัตน์ ยมนา

ทันตแพทย์

Saliltip
ทันตแพทย์หญิงสลิลทิพย์ ธีรวิโรจน์

ทันตแพทย์

Omthip
ทันตแพทย์หญิงอ้อมทิพย์ สุวรรณบริบาล

ทันตแพทย์