ประวัติความเป็นมา

     โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลของรัฐในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขนาด 129 เตียง ระดับทุติยภูมิ 2.3 ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของชาวภูเก็ต เพื่อรองรับสิทธิของประชาชนให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ อย่างเสมอภาคและทั่วถึง โดยให้บริการด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศแก่ชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ยึดหลัก “ดูแลด้วยใจ ห่วงใยดั่งครอบครัว” เป็นปณิธานในการให้บริการ​

วิสัยทัศน์

     โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นโรงพยาบาลของประชาชนชาวภูเก็ตที่มีมาตรฐานให้บริการเป็นเลิศ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ

พันธกิจ

     มุ่งมั่นให้บริการทางการแพทย์อันดีแก่ชาวภูเก็ต และเป็นทางเลือกแก่ผู้มาใช้บริการที่แสวงหามาตรฐานด้านการรักษาพยาบาลและบริการที่ดี บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิผู้ป่วยและธำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ