ผู้บริหาร

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางสาวชุติมา สนิทเปรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

-ว่าง-

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางปิยะพร โยธี

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นางสาวดุษฎี ถนัดช่าง

เภสัชกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล

นางสาวกุลลดา เปรมจิตร์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค

นายวาสนา รองพล

หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ.
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย วิชาการ แผนงานและการประเมินผล