ฝ่ายบริหาร

นายเรวัต อารีรอบ

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายปิยเดช เชื้อฉลาด

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายพงษ์สุระ คู่พงศกร

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

หัวหน้าส่วนราชการ

นายอัครวัฒน์ ศิริธัญญ์ธนากร

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข

นางกัลย์ณภัส วีรวัฒนโยธิน

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล

ว่าง

หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการประเมินผล