ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
S__33792070
วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่7 ตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 สำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต  ได้แก่…
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
     ทั้งนี้ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงขอเชิญชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ฟรี!! ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ภาพกิจกรรม