โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้กับผู้ป่วย เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคโควิด-19
23882964
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ทำการบรรจุยาให้แก่ผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังและต้องใช้ยาอย่างต่อเนื่อง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จึงได้มีบริการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้กับผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วย ลดระยะเวลาการรอรับยา หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาล ลดความแออัดของจำนวนผู้ป่วยในโรงพยาบาล และการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ
ซึ่งทางโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดบริการส่งยาถึงบ้าน สำหรับผู้ป่วยในรายที่มีอาการคงที่ ผู้ป่วยที่รับยาชนิดเดิมและขนาดเดิมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้การจัดส่งยาให้ผู้ป่วยทางไปรษณีย์จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

ภาพกิจกรรม