ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กและตรวจคัดกรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี
IMG_5627

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ตำบลรัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กและตรวจคัดกรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี อาทิเช่น การซักประวัติ ประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ตรวจร่างกาย จัดทำสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก และมีกิจกรรมการพัฒนาการและการเรียนรู้ในเด็กแรกเกิด เด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน เช่น มีของเล่นเด็กและหนังสือนิทานเหมาะสมกับวัย การเล่านิทานอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่อส่งเสริมให้เด็กเจริญเติบโตมีพัฒนาการสมวัย พร้อมเรียนรู้ ตามช่วงวัย และส่งเสริมให้ผู้ปกครองมีความตระหนักรู้ เรื่องการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพ รวมถึงด้านบริการอาหารและความปลอดภัย

ภาพกิจกรรม