ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา                   และนายก อบจ.ภูเก็ต

15
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมพบปะผู้เข้ารับการอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต จำนวน 496 คน ตามมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ อสม. หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ในหัวข้อการบรรยาย เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) กับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการคัดกรอง รวมถึงรู้บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 496 หน่วย โดยนายสุรพงษ์ ชัยมงคล เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรัษฎา เป็นวิทยากรในการบรรยายในครั้งนี้
นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว กล่าวว่า “ขอขอบคุณ อสม. และผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรองผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งทุกท่าน ที่ได้สละเวลามาร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายก อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดีมาพัฒนาจังหวัดภูเก็ต ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 -17.00 น. ขอให้เชิญชวนเพื่อนบ้าน ญาติสนิท มิตรสหาย ไปใช้สิทธิโดยทั่วกัน เพื่อร่วมกันเป็นประวัติศาสตร์จังหวัดภูเก็ตให้มีการเลือกตั้งมากที่สุด”

ภาพกิจกรรม