ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ตระหนักป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
S__16867355
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ แพปลา ป.พิชัยนาวา ต.รัษฎา ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการตรวจคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ จำนวน 103 คน พร้อมชี้แจงทำความเข้าใจกับนายจ้างในสถานประกอบการเพื่อให้ลูกจ้างรู้จักวิธีการป้องกันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่ร่วมกิจกรรม การล้างมือบ่อย ๆ หรือทำความสะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร เป็นต้น และให้มีการคัดกรองลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

ภาพกิจกรรม