ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงตรวจคัดกรองแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการ ตระหนักป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
131907373
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ เก็บข้อมูลประวัติการเดินทาง และให้ความรู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในแรงงานต่างด้าว หลังจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงพื้นที่บริเวณแพปลาชัยทวีกิจ และแพสินไพบูลย์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน จ.ภูเก็ต
ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ การเว้นระยะห่างหรือเลี่ยงการสัมผัส และการลงทะเบียนด้วยโปรแกรมชัยชนะ

ภาพกิจกรรม