ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบื้องต้น
คัดกรองแสนสุข_๒๑๐๑๒๗_6

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ที่ ชุมชนหาดแสนสุข ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพคัดกรองโรคเบื้องต้น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อาทิเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง คัดกรองภาวะซึมเศร้า​ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ตรวจคัดกรองโภชนาการเด็กอายุ 0-6 ปี และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพเบื้องต้น

ภาพกิจกรรม