ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต รณรงค์โรคป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
รณรงค์ไข้เลือดออกชุมชนวัดแสนสุข_๒๑๐๑๒๗_10
วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ที่ ชุมชนหาดแสนสุข ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในพื้นที่ พร้อมส่งเสริมองค์ความรู้ และความตระหนักในการป้องกันตนเองของประชาชน ดูแลบ้านเรือนตนเองไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยยึดหลัก “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค”
การรณรงค์ครั้งนี้ได้ร่วมเก็บขยะ เศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำ ภาชนะใส่น้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ ร่วมกันสำรวจลูกน้ำยุงลายตามแจกัน จานรองกระถางต้นไม้ หรือแหล่งน้ำขัง และการแจกทรายอะเบท เป็นต้น

ภาพกิจกรรม