ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร
ตรวจอาหาร_๒๑๐๓๑๒_0

วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกตรวจสารโคลิฟอร์มแบคทีเรียอุปกรณ์และมือผู้สัมผัสอาหาร โรงอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลรัษฎา 1 (บ้านท่าเรือใหม่) เพื่อควบคุม ดูแล เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เน้นความสะอาดและปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

ภาพกิจกรรม