ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
S__33792070

     เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 2 ฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับ อสม. ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564 สำหรับประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

ได้แก่…
1. หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
2. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี
3. ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค (โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน)
4. ผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
6. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
7. โรคอ้วน (มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป หรือดัชนีมวลกายมากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

ภาพกิจกรรม