ร่วมงานกับเรา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน ท่านที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 6 ห้อง 610 อาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                  
โทรศัพท์ : 076-358888 ต่อ 6200  

พยาบาลวิชาชีพ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564

นักกายภาพบำบัด (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านกายภาพบำบัด
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางด้านกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
วันที่ลงประกาศ :
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564

นักกายภาพบำบัด Part time (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลด้านกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3 ปี 
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
วันที่ลงประกาศ :
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านกายภาพบำบัดอย่างนัอย 3 เดือน
วุฒิการศึกษา :
 • มัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564

นักรังสีเทคนิค (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
 • มีประสบการณ์ด้านรังสีเทคนิค อย่างน้อย 1 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรังสีเทคนิค
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาวิชารังสีเทคนิค
วันที่ลงประกาศ :
 • 3 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานหนังสือราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
รายละเอียดงาน :
 • ทำหน้าที่ออกหนังสือราชการ และงานธุรการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่ลงประกาศ :
 • 18 กุมภาพันธ์ 2564

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานหนังสือราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาบริหารธุรกิจ
รายละเอียดงาน :
 • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานแผนงาน ประมวลแผนงาน เสนอแนะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ การวิเคราะห์ความต้องการการใช้ทรัพยากร การวิเคราะห์ค่าใช้ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อวางแผน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ความรู้ความสามารถทั่วไป :
 • มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและข้อเสนอแนะ
 • มีความรู้ความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะงาน
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน และการทำงานเป็นทีม
ลักษณะที่ต้องการ :
 • เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • เป็นผู้มีความประพฤติดี
 • เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นจะปฏิบัติงานให้เกิดผลดี
 • เป็นผู้ที่อุทิศเวลาให้แก่งาน 
 • เป็นผู้ที่มุ่งเสริมคุณค่าให้แก่ตนเองโดยการพัฒนาตนเอง พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
 • เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธดี
วันที่ลงประกาศ :
 • 17 มีนาคม 2564