ร่วมงานกับเรา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน ท่านที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 6 ห้อง 612 อาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                  
โทรศัพท์ : 076-358888 ต่อ 6210 

คนพิการ ปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ (จำนวน 4 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษา :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า

พยาบาลวิชาชีพ Part Time และ Full Time (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :
 • 17 พฤษภาคม 2564

เจ้าหน้าที่บุคคล (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
วันที่ลงประกาศ :
 • 14 กรกฎาคม 2564

พยาบาลวิชาชีพบริหารความเสี่ยง RM ประจำศูนย์คุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
สวัสดิการ :
 • หอพัก
 • สิทธิในการรักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว, ค่ารักษาพยาบาลนอกเหนือจากสิทธิ์ประกันสังคม, ประกันสังคม, ตรวจสุขภาพประจำปี
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ปริญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการด้านงานศูนย์สิทธิประโยชน์ จากโรงพยาบาลรัฐ/เอกชน อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงานได้ดี
วุฒิการศึกษา :
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 กรกฎาคม 2564

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีบุคลิกภาพที่ดี มนุษยสัมพันธ์ดี แจ่มใส พูดจาไพเราะ
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือปริญญาตรี
วันที่ลงประกาศ :
 • 29 กรกฎาคม 2564

ด่วน!!! หัวหน้าเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
 • มีประสบการณ์ด้านเภสัชกรรมในโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่า 3 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
วันที่ลงประกาศ :
 • 30 กรกฎาคม 2564

เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิต
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาเภสัชกรรม
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
วันที่ลงประกาศ :
 • 30 กรกฎาคม 2564

นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
 • มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร อัธยาศัยดี ต่อการทำงาน
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
วันที่ลงประกาศ :
 • 6 สิงหาคม 2564

พยาบาลหัวหน้าแผนกเวชกรรมสังคม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์การเป็นพยาบาลอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความอดทน อัธยาศัยดี ต่อการทำงาน
 • ทำงานในส่วนของชุมชนได้
 • มีสวัสดิการที่พักให้
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ด้านการพยาบาล
วันที่ลงประกาศ :
 • 6 สิงหาคม 2564

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เบื้องต้นได้
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์
วันที่ลงประกาศ :
 • 24 สิงหาคม 2564

แม่บ้าน (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
วันที่ลงประกาศ :
 • 24 สิงหาคม 2564

ด่วน!!! พยาบาลประจำแผนกห้องคลอด (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ในห้องคลอดอย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
วันที่ลงประกาศ :
 • 26 สิงหาคม 2564

ด่วน!!! พยาบาลหัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก (จำนวน 1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • มีประสบการณ์ในห้องคลอดอย่างน้อย 3 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
วันที่ลงประกาศ :
 • 26 สิงหาคม 2564

ด่วน!!! ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจำ Hospitel (จำนวนหลายอัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการบริบาล หรือมีประสบการณ์การทำงานผู้ช่วยเหลือคนไข้อย่างน้อย 2 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :
 • 26 สิงหาคม 2564

ด่วน!!! พยาบาลวิชาชีพ ประจำ Hospitel (จำนวนหลายอัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • ถ้ามีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี ทางด้านการพยาบาล
วันที่ลงประกาศ :
 • 26 สิงหาคม 2564