ร่วมงานกับเรา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน ท่านที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 6 ห้อง 607 อาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                  
โทรศัพท์ : 076-358888 ต่อ 3105, 3106

คนพิการ ปฎิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
 • ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 • มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
วุฒิการศึกษา :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ เทียบเท่า

พยาบาลวิชาชีพ Part Time และ Full Time (หลายอัตรา)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพยาบาลศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
วันที่ลงประกาศ :
 • 17 พฤษภาคม 2564

ผู้ช่วยทันตแพทย์

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วุฒิการศึกษา :
 • มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :
 • 1 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่ศูนย์สิทธิประโยชน์

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานในด้านสิทธิประโยชน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วุฒิการศึกษา :
 • ปวช. หรือเทียบเท่า ขึ้นไป
วันที่ลงประกาศ :
 • 3 ธันวาคม 2564

นักวิชาการสาธารณสุข

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับปริญญาตรี ด้านสาธารณสุข
วันที่ลงประกาศ:
 • 23 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่เวรเปล

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ขึ้นไป 
วันที่ลงประกาศ :
 • 23 ธันวาคม 2564

เจ้าหน้าที่การเงิน (6 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ใช้เครื่องคำนวณและใช้คอมพิวเตอร์ได้
วุฒิการศึกษา :
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
วันที่ลงประกาศ :
 • 17 มกราคม 2565

เจ้าหน้าที่ศูนย์รถ (1 อัตรา)

คุณสมบัติ :
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลฉุกเฉิน
วุฒิการศึกษา :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :
 • 17 มกราคม 2565