ร่วมงานกับเรา

บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โครงการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครผู้ร่วมงาน ท่านที่สนใจ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานอำนวยการ (บุคคล) ชั้น 3 อาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต                  
โทรศัพท์ : 076-358888 ต่อ 3241  

นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด
 • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด
 • มีประสบการณ์ทำงานในโรงพยาบาลด้านกายภาพบำบัดอย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา :
 • ปริญญาตรี สาขากายภาพบำบัด
วันที่ลงประกาศ :
 • 23 กันยายน 2563

ผู้ช่วยทันตแพทย์ Part time (จำนวนมาก)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด Part time (จำนวนมาก)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 ตุลาคม 2563

ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค Part time (จำนวนมาก)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์หรือผ่านการฝึกฝนในงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไปหรือเทียบเท่า
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 ตุลาคม 2563

นักโภชนาการ Part time (จำนวนมาก)

คุณสมบัติ :
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านโภชนาการ
 • มีประสบการณ์งานด้านโภชนาการในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 ปี
วุฒิการศึกษา :
 • ระดับปริญญาตรี ด้านโภชนาการ
วันที่ลงประกาศ :
 • 21 ตุลาคม 2563