ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
132513156

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ออกตรวจคัดกรองวัดไข้ ให้คำแนะนำวิธีป้องกันตนเองจากโรคโควิด-19 พร้อมบันทึกประวัติการเดินทางของแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ ชุมชนการเคหะ หมู่ 7 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

ภาพกิจกรรม