อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายแพทย์บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นางกัลย์ณภัส วีรวัฒนโยธิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาล  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นำโดย นางบุญนิสา จันโทภาส รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้ารับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถนะระดับจังหวัด และรับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต