อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 9 เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต

18

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงพยาบาล อบจ. จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.จังหวัดภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสุทธิลักษณ์ จินากุล หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมต้อนรับ คณะจากวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ และ อาจารย์สกล เหลืองไพฑูรย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่น 9 สถาบันพระปกเกล้า และคณะ จำนวน 65 ท่าน เพื่อศึกษาดูงานและรับฟังบรรยาย ในหัวข้อ การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข : กรณีศึกษาโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนการให้บริการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

ภาพกิจกรรม