เปิดเวทีรับฟังความเห็นการพัฒนา โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต