โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้
นพ.บัญชา ค้าของ ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ คณะทำงานนายก อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เข้าศึกษาสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินภารกิจและจัดบริการสาธารณะที่ต้องการการจัดการแบบเบ็ดเสร็จในพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการมากขึ้น ศึกษาแนวทางการพัฒนา การจัดบริการสาธารณะและการพัฒนาจัดหาและวิธีการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย รูปแบบวิธีการใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับภารกิจ และขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์แนวทางการประสานและบูรณาการแผนในระดับต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่และจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการพัฒนาสมรรถนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็น จากผู้รับบริการโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในพื้นที่ ชุมชนแหลมตุ๊กแก หมู่ 4 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต