โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมการจัดบริการด้านสุขภาพระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต
IMG_7217
วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยแพทย์หญิงพัชริยา ธัญประสาท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนายแพทย์พัลลภ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือการจัดบริการด้านสุขภาพ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขในจังหวัดภูเก็ต โดยนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ นพ.บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้แจ้งนโยบายด้านสุขภาพและการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือภายใต้บทบาทของ อบจ.ภูเก็ต กับหน่วยงานภาคีเครือข่ายสุขภาพในจังหวัดภูเก็ต ร่วมถึงประเด็นบทบาทของหน่วยงานด้านสุขภาพและพัฒนาความร่วมมือในการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ปัญหาด้านการจัดการสุขภาพและข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดบริการสุขภาพของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการให้ อบจ.ภูเก็ต สนับสนุน และการจัดกิจกรรม อบจ.ท้าหัวใจ ชวนคนภูเก็ตรักษ์สุขภาพ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนอย่างต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2565

ภาพกิจกรรม