โรงพยาบาล อบจ.ภก. เปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เรียน ผู้รับบริการทุกท่าน
ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 นั้น เพื่อให้การบริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย                                                              โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงขอแจ้งเปิดให้บริการตามปกติ