โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี 2566
ให้กับข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ประจำปี 2566 ให้กับข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามสิทธิราชการและประกันสังคม รายการที่ตรวจ อาทิเช่น ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะอย่างสมบูรณ์ ตรวจหาเลือดในอุจจาระ ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจหากรดยูริค ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอกซเรย์ ตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี