โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบจ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2567 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนางสาวกัลยา วัฒนเกษมเสวี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารและการจัดการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการบริหารและการจัดการและนำแนวทางจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการในพื้นที่ตนเอง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น