บุคลากรกลุ่มแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มแรก 
IMG_7650
    วันที่ 2 เมษายน 2564 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ฉีดวัคซีนโควิด -19 เข็มแรก! มุ่งเน้นกลุ่มแพทย์ พยาบาล และผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้รับบริการ และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) โดยเป็นไปตามแนวทางการยกระดับมาตรการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรม