โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ณ หมู่ 7 ตำบลรัษฎา

เมื่อวันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกและโรคชิคุนกุนยา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต