โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ตประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปของผู้ป่วยที่มีความจำเป็น

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปของผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตำบลตลาดใหญ่ของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครภูเก็ต