โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปของผู้ป่วย

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับเทศบาลตำบลรัษฎา ประชุมหารือเพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับผ้าอ้อมอนามัย
สำเร็จรูปของผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ เทศบาลตำบลรัษฎา