โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับกองสวัสดิการสังคม ทน.ภูเก็ตและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครภูเก็ตและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามให้
ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อช่วยปรับปรุงและหาแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น