โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภา
IMG_9780

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นางเสาวลักษณ์ จันทร์แล้ว รองปลัด อบจ. และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วยนางสุทธิลักษณ์ จินากุล หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา เพื่อศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายการส่งเสริม สนับสนุน การจัดบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ภาพกิจกรรม