โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ“คลินิกชุมชนหน้าเล”

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย แพทย์หญิงวันพรรษา อัศวรัตน์ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยพยาบาล  เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม,นักกายภาพบำบัด ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ“คลินิกชุมชนหน้าเล” ให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล วัดความดันโลหิต การให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้ห่างไกลโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โภชนาการอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค สามารถสร้างเสริม ป้องกัน การรักษา ฟื้นฟู และควบคุมโรคได้