โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ “คลินิกชุมชนหน้าเล” ณ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 07.00 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายแพทย์พัลลพ เทพวงศ์ หัวหน้ากลุ่มการแพทย์พร้อมด้วยพยาบาล เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคม นักกายภาพบำบัดและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ “คลินิกชุมชนหน้าเล” ให้กับประชาชน ณ ชุมชนบ้านแหลมตุ๊กแก ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นการให้บริการตรวจวัดระดับน้ำตาล วัดความดันโลหิต การให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โภชนาการอาหาร การออกกำลังกายอย่างถูกวิธี เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลโรค สามารถสร้างเสริม ป้องกัน การรักษา ฟื้นฟูและควบคุมโรคได้