โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง พร้อมสำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้แก่ประชาชน
ให้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตและโรคอ้วน เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการ
ดูแลและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างถูกต้อง พร้อมสำรวจและกำจัดภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในชุมชน แจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพาหะนำ
โรคไข้เลือดออกและให้คำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ ชุมชนการเคหะ หมู่ 7 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต