โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป ณ ชุมชนสะพานร่วมพูนผล 1
ตำบลตลาดใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดยนายแพทย์กิตติ
ปรมัตถผล แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เพื่อทำการตรวจรักษาและ
ติดตามอาการของผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูปเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วย รวมถึงให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ญาติหรือผู้ดูแลผู้ป่วยเกี่ยว
กับการฟื้นฟูร่างกายและการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคซ้ำ พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้ป่วยในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ณ พื้นที่ชุมชนสะพาน
ร่วมพูนผล 1 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต