โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมแจกถุงยางอนามัยและให้ความรู้แก่ประชาชน

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2566 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมเดินรณรงค์วันเอดส์โลกพร้อมแจกถุงยางอนามัยและให้ความรู้
เกี่ยวกับโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อให้ตระหนักถึงการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจทำให้ติดเชื้อหรือเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน ณ หมู่ 7
ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต