ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพเบื้องต้นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
S__34537515

วันที่ 8 กันยายน 2563 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรค กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นตรวจสุขภาพนักเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ณ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เพื่อตรวจสุขภาพและคัดกรองสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ค้นหาเด็กป่วยและส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่นักเรียนในโรงเรียน จำนวน 120 คน อาทิเช่น ตรวจสุขภาพฟัน เคลือบฟลูออไรด์ การตรวจสุขภาพโดยใช้ท่าตรวจ 10 ท่า ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพทั่วไป หู ตา คอ จมูก ผิวหนัง ฟัน และกลุ่มน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือไม่ และปรึกษาปัญหาสุขภาพของเด็กกับคุณครูประจำชั้น พร้อมบันทึกข้อมูลลงในบัตรสุขภาพ

ภาพกิจกรรม